dijous, 25 de novembre de 2010

Sobre la Força

SOBRE LA FORÇA

La Força és l’energia vital del cos que actua en contínua dinàmica. Ella posa en marxa distintes funcions. D’ella deriva l’acció, l’emoció, la idea i la percepció d’una realitat superior. Aquesta energia és capaç d’exterioritzar-se del propi cos, produint fenòmens d’acció sobre el món físic, així com els produeix sobre el propi cos en animar-lo. En sobrevenir la mort, la Força es va evanescent o continua el seu desenvolupament fora del cos en nivells cada vegada superiors, fins a configurar una entitat també superior. Aquesta desaparició per desintegració, o aquesta continuïtat per concentració, depèn de la suma d’actes contradictoris o unitius que l’ésser humà realitza en la seva vida.

A la Força se la pot relacionar amb el que en les religions s’ha anomenat ànima. A la Força capaç de concentrar-se i transcendir en una direcció evolutiva, se la pot relacionar amb el que les religions han anomenat esperit.

El doble no és sinó la Força externalitzada en vida o després de la mort, en la mesura en que rep i produeix efectes en el món quotidià, encara que amb una mecànica que li és particular i modificant generalment les característiques acceptades de l’espai i del temps.

La Llum Interior és l’experiència que es produeix quan la Força es concentra en alguna zona del cervell humà energetitzant-lo i fent que treballi en un nivell més alt de la seva consciència mecànica. També apareix com a experiència en el moment de la mort si el seu grau de concentració és adequat.

El Centre Lluminós es refereix a algun punt del sistema nerviós de difícil precisió que es actuat per la Força, però també a un fenomen extern, del qual prové tota la Força dels éssers vius i cap al qual s’orienta el doble, si ha aconseguit unitat en el moment de la mort.

Conseqüències pràctiques d’aquesta postura: lògicament, podrà tenir-les per qui reconegui experiències en aquests casos, o una fe ferma i indubtable.

I quin tipus de conseqüències?: Una serà, que la vida tindrà un sentit més enllà de la mort. Una altra, que en tenir-lo, les accions que es realitzin no seran indiferents, ja que algunes s’allunyaran de la possibilitat de supervivència i altres, les garantiran. En tal sentit, sorgirà una moral, una actitud davant la vida i una posició en front al món, a aquesta postura podem anomenar-la mística i estarà animada d’un fort sentiment religiós, encaminat a la transcendència, malgrat que la idea o la creença sobre un déu, no aparegui definida en aquest context.

Silo

-------------------------------------------------------------------------------------
(en castellano)

ACERCA DE LA FUERZA

La Fuerza, es la energía vital del cuerpo que actúa en continua dinámica. Ella pone en marcha distintas funciones. De ella deriva la acción, la emoción, la idea y la percepción de una realidad superior. Esta energía es capaz de exteriorizarse del propio cuerpo, produciendo fenómenos de acción sobre el mundo físico, así como los produce sobre el propio cuerpo al animarlo. Al sobrevenir la muerte, la Fuerza se va evaneciendo o continúa su desarrollo fuera del cuerpo en niveles cada vez superiores hasta configurar una entidad también superior. Esta desaparición por desintegración, o esta continuidad por concentración, depende de la suma de actos contradictorios o unitivos que el ser humano realiza en su vida.

A la Fuerza se la puede relacionar con lo que en las religiones se ha llamado alma. A la Fuerza capaz de concentrarse y trascender en una dirección evolutiva, se la puede relacionar con lo que las religiones han llamado espíritu.

El doble no es sino la Fuerza externalizada en vida o después de la muerte, en la medida en que recibe y produce efectos en el mundo cotidiano, aunque con una mecánica que le es particular y modificando generalmente las características aceptadas del espacio y del tiempo.

La Luz Interior es la experiencia que se produce cuando la Fuerza se concentra en alguna zona del cerebro humano energetizándolo y haciendo que trabaje en un nivel más alto de su conciencia mecánica. También aparece como experiencia en el momento de la muerte si su grado de concentración es adecuado.

El Centro Luminoso se refiere a algún punto del sistema nervioso de difícil precisión que es actuado por la Fuerza, pero también a un fenómeno externo, del cual proviene toda la Fuerza de los seres vivos y hacia el cual se orienta el doble, si ha logrado unidad en el momento de la muerte.

Consecuencias prácticas de esta postura: lógicamente, podrá tenerlas para quien reconozca experiencias en estos casos, o una fe firme y sin duda alguna.

Y ¿qué tipo de consecuencias?: Una será, que la vida tendrá un sentido más allá de la muerte. Otra, que al tenerlo, las acciones que se realicen no serán indiferentes, ya que algunas se alejarán de la posibilidad de supervivencia y otras, las garantizarán. En tal sentido, surgirá una moral, una actitud frente a la vida y una posición frente al mundo, a esta postura podemos llamarla mística y estará animada de un fuerte sentimiento religioso, encaminado a la trascendencia, aún cuando la idea o la creencia acerca de un dios, no aparezca definida en ese contexto.

Silo

Les piràmides de Caral