diumenge, 15 de febrer de 2015

DIFERÈNCIES ENTRE POSSESSIÓ, DESIG I NECESSITAT

Nosaltres distingim entre possessió i desig. Nosaltres distingim entre necessitat i desig. La necessitat és cosa ineludible i s’assembla prou al mateix registre animal que hem anat descobrint en altres nivells. La necessitat s’assembla a la sensació. La necessitat, en el cas del temor, no s’assemblaria a això psicològic del sofriment intern; referida al temor s’assembla també a aquesta sensació de l’ensurt davant el perill. No hi ha problemes amb la necessitat. No hi ha problemes amb el mecanisme de l’ensurt. No hi ha problemes amb la sensació en aquest sentit. Allà estan, al servei de l’ésser humà, per a que aquest es mobilitzi i processi. Per a això estan els mecanismes del temor en front l’objecte amenaçant, al servei de l’ésser humà. I també està la necessitat, al servei de l’ésser humà, per a que es mobilitzi i llavors compleixi amb els seus forçaments més immediats per a dur endavant la seva vida. I sí, no hi ha major problema psicològic amb això de la necessitat.

Sí n’hi ha amb això del desig, que s’assembla també prou, en l’altre plànol, a allò del temor psicològic.
El desig està llançat a la recerca d’objectes, així com la necessitat està llançada a la recerca d’objectes. I quan se satisfà la necessitat, la necessitat acaba. També el desig, tot i que és imaginari, pot acabar quan determinades necessitats que l’impulsen de rerafons, acaben. I llavors el subjecte, que ha expressat alguna necessitat, ara ja no experimenta desig. Sembla que moltes vegades el desig també desaparegués quan es compleix amb una necessitat.

Hi ha desitjos que no desapareixen, de tota manera, perquè hi ha certs objectes que no poden ser posseïts, i llavors el desig continua i continua, i la imaginació segueix portant problema. Però hi ha alguns moments en que registrem que el desig està esperonant a la ment. I que aquest desig de sobte és satisfet i desapareix com a tal. Aquest desig és fluctuant; aquest desig de vegades apareix, de vegades desapareix.

¿I què hi ha a sota del desig, i què hi ha a sota de la necessitat? Alguna cosa que de cap manera desapareix. Darrera del desig i darrera de la necessitat està sense dubte, la possessió. Perquè ara un pot no experimentar desig per un determinat objecte, perquè aquest objecte està present; un posseeix aquest objecte, físicament. Però és clar, pot perdre aquest objecte. I com sempre existeix la possibilitat de pèrdua de l’objecte, sempre està present aquest registre de possessió.

I només cal veure com es comporta una persona quan no té desig per un objecte, però algú posa en perill la seva possessió. Resulta que ara la relació és amb una altra persona i ja no experimenta per aquesta altra persona cap desig, però segueix experimentant per aquesta altra persona, possessió.
I la possessió es trasllada i no es tracta només de possessions físiques; hi ha possessions morals; hi ha possessions mentals; hi ha possessions ideològiques; hi ha possessions gestuals; hi ha possessions rituals. Hi ha possessions de tota mena i tot allò hi és, sempre, comprometent-me amb els objectes. De tal manera que n’hi ha prou amb que alguna cosa entri en el camp de la possessió d’aquests objectes que retinc, per a que la meva possessió, que sempre està treballant, s’activi amb més força. La possessió no s’atura, i sí pot aturar-se el desig.

El desig té característiques no tan corporals, no tan físiques com la possessió. Un pot desitjar abastar algunes qüestions espirituals, diferent al registre físic de voler posseir alguna cosa espiritual. Observin què succeeix en el propi cos quan es desitja simplement, o quan es posseeix, o quan el desig es per posseir. I sempre el desig té a veure amb la possessió, que és la seva arrel.
A sota el desig hi ha la possessió i té fortes connotacions físiques i forts registres físics. I aquest registre de la possessió té a veure amb la tensió. I es sabut que s’està desitjant posseir alguna cosa perquè es registra una particular tensió. I quan més fort és aquest desig de possessió, més forta és la tensió.
I és clar, un s’agafa als objectes, un s’agafa a la vida, un s’agafa a les coses; i s’agafa amb les urpes, amb les mans. De tal manera que no deixa anar aquestes coses, i això de no deixar anar coses, això, porta registres de tensió.

¿Recorden vostès les velles experiències d’aquells antics que treballaven en psicologia animal? Aquells antics notaren una diferència gran entre el mico i l'home. Una de les diferències més notables respecte al tractament dels objectes era aquesta: allà estava un mico en la seva gàbia, fora de la gàbia hi havia una banana; el mico tenia un pal, una canya i hi havia a més, entre la gàbia i la banana, una canaleta; el mico llavors empenyia la banana, i la banana queia en la canaleta, el mico recollia la banana. Però quan la canaleta estava rera la banana i no entre la banana i la gàbia, el mico tenia problemes; perquè bastava amb que el mico, enlloc de portar la banana, la empenyés fora de sí, lluny d’ell; amb que, per un acte de deixar anar, es desposseís més de la banana, per a que la banana caigués per la canaleta. Doncs bé, el mico mai va poder fer això. El mico sempre va apropar la banana i, és clar, la banana no va caure en la canaleta i el mico allà estava en la gàbia tractant d’atrapar la banana, i això era molt problema per al mico.

Segurament l’home, i aquesta és la diferència fonamental, té aquesta aptitud sobre les altres espècies per a deixar anar; té aptitud per a allunyar-se dels objectes; té aptitud per a desposseir-se. Hi ha alguna cosa en l’estructura de la ment ja a nivell humà, alguna cosa que està preparada per a que aquesta ment s’alliberi de la possessió objectal. I aquesta diferència és gran ja, entre l’ésser humà i el mico. Però és clar, l’estadi de la ment humana és encara molt jove i això segurament pot fer-ho amb la banana, però no pot fer-ho amb altres coses. I si ho fa amb la banana, en tot cas és perquè ha comprés el truc que significa allunyar la banana per a que la banana torni. Aquest és el truc del boomerang.

Alguns primitius llançaven un objecte, per a que l’objecte anés i tornés, sense tocar la presa; o bé anés, liquidés la presa, però la liquidés de vegades pel seu retorn, de vegades per la seva anada. De tota manera, aquesta mena d’estalvi d’energia que fa el que dispara, té a veure també amb això de l’allunyament de sí.
La ment humana segurament és molt jove i encara està molt lligada a la possessió. Però segons es veu en aquests processos i segons es veu en l’avenç mateix de la ment individual, s’avança sobretot quan la ment és apta o és capaç de desposseir-se. Llavors succeeix que la ment no registra tensió, llavors succeeix que no hi ha registre físic de tensió, llavors succeeix que els muscles no són necessaris respecte als objectes en el sentit de la possessió.
Hi ha un desig actiu, i hi ha un desig satisfet, sense dubte. Però sempre hi ha una possessió que actua presentment.

Silo, 1976

-------------------------------------------
(en castellano)

DIFERENCIAS ENTRE POSESION, DESEO Y NECESIDAD

Nosotros distinguimos entre posesión y deseo. Nosotros distinguimos entre necesidad y deseo. La necesidad es algo ineludible y se parece bastante al mismo registro animal que hemos ido descubriendo en otros niveles. La necesidad se parece a la sensación. La necesidad, en el caso del temor, se parecería no a esto sicológico del sufrimiento interno; referida al temor se parece también a esta sensación del susto ante el peligro. No hay problemas con la necesidad. No hay problemas con el mecanismo del susto. No hay problemas con la sensación en este sentido. Allí están, al servicio del ser humano, para que éste se movilice y procese. Para eso están los mecanismos del temor frente al objeto amenazante, al servicio del ser humano. Y también está la necesidad, al servicio del ser humano, para que se movilice y entonces cumpla con sus forzamientos más inmediatos para llevar adelante su vida. Y sí, no hay mayor problema sicológico, con esto de la necesidad.

Sí lo hay con esto del deseo, que se parece también bastante, en el otro plano, a lo del temor sicológico.
El deseo está lanzado a la búsqueda de objetos, así como la necesidad está lanzada a la búsqueda de objetos. Y cuando se satisface la necesidad, la necesidad cesa. También el deseo, aunque es imaginario, puede cesar cuando determinadas necesidades que lo impulsan de trasfondo, cesan. Y entonces el sujeto, que ha expresado alguna necesidad, ahora ya no experimenta deseo. Parece que muchas veces el deseo también desapareciera cuando se cumple con una necesidad.

Hay deseos que no desaparecen, de todos modos, porque hay ciertos objetos que no pueden ser poseídos, y entonces el deseo continúa y continúa, y la imaginación sigue trayendo problema. Pero hay algunos momentos en que registramos que el deseo está acicateando a la mente. Y que este deseo de pronto es satisfecho y desaparece como tal. Este deseo es fluctuante; este deseo a veces aparece, a veces desaparece.

¿Y qué hay más abajo del deseo, y qué hay más abajo de la necesidad? Algo, que de ningún modo desaparece. Detrás del deseo y detrás de la necesidad está sin duda, la posesión. Porque puede ahora uno no experimentar deseo por un determinado objeto, porque ese objeto está presente; uno posee a ese objeto, físicamente. Pero claro, puede perder ese objeto. Y como siempre existe la posibilidad de pérdida del objeto, siempre está presente ese registro de posesión.

Y basta ver cómo se comporta una persona cuando no tiene deseo por un objeto, pero alguien pone en peligro su posesión. Resulta que ahora la relación es con otra persona y ya no experimenta por esa otra persona ningún deseo, pero sigue experimentando por esa otra persona, posesión.
Y la posesión se traslada y no se trata sólo de posesiones físicas; hay posesiones morales; hay posesiones mentales; hay posesiones ideológicas; hay posesiones gésticas; hay posesiones rituales. Hay posesiones de todo tipo y todo aquello está, siempre, comprometiéndome con los objetos. De tal modo que basta que algo entre en el campo de la posesión de esos objetos que detento, para que mi posesión, que siempre está trabajando, se active con más fuerza. La posesión no cesa, y sí puede cesar el deseo.

El deseo tiene características no tan corporales, no tan físicas como la posesión. Uno puede desear lograr algunas cuestiones espirituales, diferente al registro físico de querer poseer algo espiritual. Observen qué sucede en el propio cuerpo cuando se desea simplemente, o cuando se posee, o cuando el deseo es por poseer. Y siempre el deseo tiene que ver con la posesión, que es su raíz.
Más abajo del deseo está esta posesión y tiene fuertes connotaciones físicas y fuertes registros físicos. Y este registro de la posesión tiene que ver con la tensión. Y se sabe que se está deseando poseer algo porque se registra una particular tensión. Y cuanto más fuerte es ese deseo de posesión, más fuerte es la tensión.
Y claro, uno se agarra a los objetos, uno se agarra a la vida, uno se agarra a las cosas; y se agarra con las garras, con las manos. De tal manera que no suelta uno esas cosas, y esto de no soltar cosas, esto, trae registros de tensión.

¿Recuerdan ustedes las viejas experiencias de aquellos antiguos que trabajaban en sicología animal? Estos antiguos notaron una diferencia grande entre el mono y el hombre. Una de las diferencias más notables con respecto al tratamiento de los objetos era ésta: allí estaba un mono en su jaula, afuera de la jaula había una banana; el mono tenía un palo, una caña y había además entre la jaula y la banana una canaleta; el mono entonces empujaba la banana, y la banana caía en la canaleta, el mono recogía la banana. pero cuando la canaleta estaba detrás de la banana y no entre la banana y la jaula el mono tenía problemas; porque bastaba con que el mono, en lugar de traer la banana, la empujara fuera de sí, lejos de él; con que, por un acto de soltura, se desposeyera más de la banana, para que la banana cayera por la canaleta. Pues bien, el mono nunca pudo hacer eso. El mono siempre acercó a la banana, y claro la banana no cayó en la canaleta y el mono ahí estaba en la jaula tratando de atrapar la banana, y esto era mucho problema para el mono.

Seguramente el hombre, y ésta es la diferencia fundamental, tiene esa aptitud sobre las otras especies para soltar; tiene aptitud para alejarse de los objetos; tiene aptitud para desposeerse. Hay algo en la estructura de la mente ya a nivel humano, algo que está preparado para que esta mente se libere de la posesión objetal. Y esta diferencia es grande ya, entre el ser humano y el mono. Pero es claro, el estadio de la mente humana es aún muy joven y esto seguramente puede hacerlo con la banana, pero no puede hacerlo con otras cosas. Y si lo hace con la banana, en todo caso es porque ha comprendido el truco que significa alejar la banana para que la banana vuelva. Ese es el truco del boomerang.

Algunos primitivos lanzan un objeto, para que el objeto vaya y vuelva, si no toca la presa; o bien vaya, liquide a la presa, pero la liquida a veces por su vuelta, a veces por su ida. De todos modos, esta especie de ahorro de energía que hace el que dispara, tiene que ver también con esto del alejamiento de sí.
La mente humana seguramente es muy joven y todavía está muy ligada a la posesión. Pero según se ve en estos procesos y según se ve en el avance mismo de la mente individual, se avanza sobre todo cuando la mente es apta o es capaz para desposeerse. Entonces sucede que la mente no registra tensión, entonces sucede que no hay registro físico de tensión, entonces sucede que los músculos no son necesarios con respecto a los objetos en el sentido de la posesión.
Hay un deseo activo, y hay un deseo satisfecho, sin duda. Pero siempre hay una posesión que actúa presentemente.